Phản hồi của bạn

Cảm âm sáo trúc
RSS

Cảm âm sáo trúc - Tổng hợp cảm âm nhiều bài hát thường được dùng để thổi sáo trúc.

Quy tắc đọc cảm âm:

Quãng 1:    Đô     Rê     Mi     Fa    Son      La     Si

Quãng 2:    Đô2   Rê2   Mi2   Fa2   Son2   La2   Si2

Quãng 3:    Đô3   Rê3   Mi3   Fa3    Son3

Đoạn luyến: vd: Đô    Mi    Rê   Đô   Son :    Rê   La

Đoạn chuyển nhanh: VD: Rê  Fa   La  Rê:   Rê   La

 

Sáo trúc Mão mèo

Thương hiệu đã được đăng ký độc quyền bởi cục

sở hữu trí tuệ Việt Nam

Hotline: 0989.666.944

Kỹ thuật: 0989.666.944

DMCA.com Protection Status

Google Ping

Facebook